160x290x80 bearing dimensions tolerances

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 160x290x80 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 160x290x80 bearing

22232 Cck/w33 Spherical Roller Bearing - 160x290x80 - Buy22232 CCK/W33 Spherical Roller Bearing - 160x290x80. The spherical roller bearing withstands either

Original 22232B bearing - NTN 22232B bearing, 160x290x80Original NTN 22232B bearing. 160x290x80. 22232 CCK / W33 Part Name Spherical Roller Bearing Brand FSK / NSK / NTN / IKO 22kg HS Code Original FAG 22232EK+H3132 Bearing 160x290x80 Spherical RollerPart Number 22232EK+H3132 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 160 Outside diameter OD D 290 

@@@@@@@@
DBdSetFitSealTypeRoHS
CX495 - - - - - - Bearings with Housin6
CRF-33017 A - - - - - - Bearings with Housin -
TUP1 105.80 - - - - - - - 6
GE 460 ES - - - - J7Nitrile - -
NP208 E - - - - - - Bearings with Housin6
29340 M - 151 - - - - - -
K55x62x18 - - - - - - - 6
54204U+U204 - - - - - - Bearings with Housin -
71917 C-UX - - - - J7 - - -
32011265.0000 mm60.00 mm100.000 mm - - - - -
7211AC - - - - - - Bearings with Housin6
7309 A-UO52 - - - - - - -
BK3218 - - - - - - Bearings with Housin -
81296 - - - - - - Bearings with Housin -
CRF-32219 A - - - - - - - 6
53320U+U320 - - - - - - Bearings with Housin6
CX128 - - 20 - - - Ball -
387A/382S80.0000 mm31.00 mm35.000 mm - - - - -
NUP2204 E - - - - - - Bearings with Housin6
K28x36x20 - - - - - - Bearings with Housin6
NJ1006 - - - - - - Lock Nuts6
NH2356 - - - - - - Bearings with Housin6
3782/3720 - - - - - - Bearings with Housin6
UCPA201 - - - - - - Bearings with Housin -
13685/13621 - - - - J7Silicone - -
709 ATBP4 - 2355 - - - - -
53209 - - 120 - - - - -
230/500 CW33 - - 30 - J7 - - -
HK1518 - - - - - - - 6
22318MW33 - 7 - - - - Ball -
15123/15245 - - 17 - - - Ball -
7318 B-UX - - - - - - Bearings with Housin -
CX137 - - - - - - - -
CX335 - - 35 - J7 - - -
71902 C-UD120.0000 mm49.20 mm55.000 mm - - - - -
3222047.0000 mm31.75 mm20.000 mmDuplex Set DF - - - -
HK1820150.0000 mm105.00 mm70.000 mm - - - - -
52400/52637 - - - - - - - -
CX625 - - - - - - Bearings with Housin6
NN3060 - - 65 - - Triple seals - 6
26882/26823 - - - - - - - 6
71972 ATBP4 - - - - - - Bearings with Housin6
2205 - - - - J7 - - -
NNU6024 - - - - - - - -
K30x35x13 - - - - - - Bearings with Housin -
29317 M - 1330 - - - - -
24076 K30 CW33 - - - - - Silicone - -
K20x24x12 - - - - - - - -
NU2968 - - 35.000 mm - - - - -
TUP1 85.80 - - - - - - Bearings with Housin6
UCFL201540.0000 mm46.00 mm440.000 mm - - - - -
CX158 - - - - - - - 6
23122 KCW33+H3122 - - - - J7 - - -
619/9 - - - - - - Bearings with Housin6
24072 CW33110.0000 mm44.40 mm50.000 mm - - - - -
33209 - - 65 - J7 - - -
QJ330 - - - - - - Bearings with Housin6
65212/65500 - - - - - - - 6
NNF5026X V - - - - - - - 6
22348 CW33 - - - - - - Ball -
UCT218210.0000 mm33.00 mm140.000 mm - - - - -
NU302 E - - - - J7 - - -
GE 035 ES - - - - - - Bearings with Housin -
CX145 - - 70 - - - - -
6309ZZ110 - - - - - - -
320947 - - - - - - 6
7015 C-UX - - - - - - Bearings with Housin -
CX607 - - - - - - Bearings with Housin6
33117120.0000 mm23.00 mm65.000 mm - - - - -
HK5518 - - - - J7 - - -
UCP207 - - - - - - - 6
NK60/35 - - - - - - Bearings with Housin -
NU318170.0000 mm55.60 mm95.000 mm - - - - -
24164 K30 CW33 - - 95 - J7 - - 6
3001-2RS145.0000 mm24.00 mm95.000 mm - - - - -
23184 KCW33+AH3184 - - 90 - - Nitrile - -
RNAO12x22x12 - - - - - - Bearings with Housin -
NA498 - - - - J7Silicone - -
BK455520 - - - - - - - 6
51207 - - - - - - - -
NH236 E47 - - - - - Angular Bearing (Sin6
CX066 - - - - - - Bearings with Housin -
GW 015 - - - - - - Thrust Ball -
32222 A - - - - - - - -
232/500 CW33 - - - - J7Triple seals - -

NU2232 Cylindrical Roller Bearing 160x290x80 NU2232 Cylindrical Roller Bearing 160x290x80 Cylindrical Bearings

22232EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore Japan22232EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore Japan 160x290x80 Bearings: Amazon.com: Industrial & ScientificSelf aligning roller bearing 22232-CC-W33-SKF - 160x290x80Self aligning roller bearing 22232-CC-W33-SKF , dim : Ø int. 160 x Ø ext. 290 x th. 80 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 

@@@@@@@@
FAGSKFISONTNKOYO
EC3500524052 CC/W337012 CE/P4AH1SILKAC16M562938
MLE71903CVUJ74S22322EMKW33SS7212 ACD/HCP4A7008 CB/P4ANN3028C1NAP4
6214ENJ40646H100GEZM212ES-2LS6203 NSC0555LU
22216EMW3316101-2RS1WBB1-8708 R-2RS151203 V/HR11T1ASS202N
UKFA210H71932 ACD/HCP4ALNCF3020CVNU 2317 ECMLL735449/LL735410
6209KNU 2276 ECMAN 1018 KTN9/HC5SPGE 17 TXGRAU0822-2LL/L588
EX215-48NA 2210.2RSX6307-RS1NJ 313 ECP6207C
UKC318H1216FYR 3 1/2-186004-2Z/VA2087202CG/GNP4
32308BC127244BCBM16007/HR11QN212-ZHSB024C
UK309NJ 203 ECPNNC4938CVNUB 248 MA6901ZZ
6010NRZZ81244 MSYJ 30 KF+H 230671907 ACE/HCP4AL6005LLUNR
UKEHE209HBB1-30396007/HR11QNGEZM 408 ES30324
R140.65W 602 XR-2ZS312 NR24130CC/W33K75X82X21
EXEHE201NU 416S7001 CE/HCP4AW 61703 RLH-22213EK
R154.50BTM 160 BM/P4CDBW 61915-2ZSYNT 55 LTS7009ADLLBG/GNP42
R150.126216NR29252C 31567017CG/GNUP-2
5214EEG15GS 81160NNCF 5036 CVPCMF 151709 EBKS17X23.8X22.1
22334EF8006214-ZNRNU 41271912 CD/P4ALNU306E
CS206NKIB 5906W 619/9-2RS1D/W R168SL04-5018NR
UCSP202W 6170739590/39520/Q6215/HC5C34T-A2047/A2126
NU328EM7020 ACE/HCP4ABTM 180 AM/HCP4CDBSAL15ESARX10X25X13.9
7304BGA6206-2ZNRC39/1500MBVKBA 3959NK30.5X50X17
7006CVDUJ74W617/571810 CD/HCP42312NU313
UCFS3191210 EKTN9 + H 210BEAS 017047-2RSRNAO60x78x406021LLB
1217PFD 35 RM6308/VA201SIJ25ES4R8805
ML71911CVUJ74SLBBR 8/HV6SAL25CVKBA 908TMB304JR
6006EE24138-2CS5/VT143YAR205-100-2RF/VE49523152-2CS5/VT143SC0352LLUA
NJ232EMVKBA54147314BEPFYRP 3 11/16-332220UDF
NJ2324EMS7205 CD/P4ARNU 1017 MLNK65/35NN3092KW-1D1C1NAP5
UK328GEZM308ES-2RSCRM 40 AMBBTH-1219SC057
7013CVUJ74C 2209 KTN9 + AH 309PCM 11512070 EFYK 40 TR7010UCG/GNP4
5307ZZG1561920239/750 CAK/W33C3172KM7016UADG/GNP42
FC41288S041306 EKTN9 + H 306PF 35 TF6313/HC5C35S-7902UADG/GNP42
ML71918HVUJ74S7006 CD/P4AHNU217ECM/HC5C3QJ 1040 N2MA69/750
MLE7005CVDUJ74SNU 2319 ECJGEZ106ESNA 2207.2RS6012
R140.80NJ 307 ECPH16003/HR11QN15103S/15243/QSSN303ZZ
MLE7004HVDUJ74SYAT 206-103812/600 M6218-ZR2264HTV
US209NRT 260 B23992 CA/W3322324 CCJA/W33VA406RNAO-18×30×24ZW
R170.08PCMW 223801.5 E719/8 ACE/HCP4AHBAHB311424B88507
UCF307VKBA 1978NATV 156221-2RS1SF2518
7004CVDUJ74232/710 CAK/W33 + OH 32/710 HC 4126 K30V/VE240E2.22213NA4980
22218EAKW33BTM 140 AM/HCP4CDB6215 MGEZH 204 ESCRI-2834
EST2027312 BECBPNUP 2208 ECP71917 CD/HCP4AL4T-46162/46368
AB400826256 M6206-2Z/VA2087030 CD/P4ALNKXR40
22316EAW33W 6008-2Z6005-2RSLHK2020.2RSNK45/20R+IR40×45×20
UCC307NJ 311 ECPHK 3520VKBA 977F-DF501ZZ1XCS12PX2/LX57Q1
6004F60071940 CD/HCP4APCM 283220 EVKBA 1324AC-6002LLB
EX314-44VKBA 3683K 14x18x132313KNJ322E
UCPG212BA2B 633668 ANU 2208 ECPS7002 CE/P4AEE333140/333203D+A
625EEHK 2218 RS25580/25522/QSYR 1 3/4-18E-4R6202
GB1070261818-2RS1NJ 319 ECJNUP 313 ECPE-4R24002
5313NRZZG15GS 81134360141FY 1.3/8 FMK35×41×15
GB12306S02628/6-2ZBC1B326120/HB131318J2/DFNK35X42X30
NJ220EG15SYNT 35 FLQCD 50-2LS71911 CB/P4ALCR-14901
N222EM707 ACE/P4AHW 6305-2RS17417 BAGAMC4T-HM903249/HM903210
7024HVDUJ74D/W R1-5VKBA 35546322/C3VL0241EE170950/171450D+A
UCC213W 61900-2RS1GEZH 200 ES-2LSNCF1872V5S-2LA-HSE011ADG/GNP42
USFL204QJ328N2MAWBB1-8705-2RS131314/60,338J2/QVQ2677224CT2DB/GMP5/15KQTHK
6305F600NJ 18/560 ECMAAS 140180NX 10AXK1130
US205-1523028 CC/W3333113/QBT4B 331226 AG/HA1N2230
UKPH208HBB1B 447205 A7202 CD/HCP4A81224TNSLX350X600X190
EX206G2GEM 50 ES-2RS24136 CCK30/W3339590/39528/Q7318BDB
MLE71912HVUJ74S71916 ACD/HCP4A7018 CD/HCP4AH16004-2Z4T-32205C
AB41338NCF 28/800 VW 619/2-2ZNU306ECP4T-CRI0966
7036HVUJ74FYT 1.1/2 FM3214A-2ZNUP 320 ECJ7206DF
4311A231/800 CAK/W33YAR207-106-2FRPNA 35/524T-29580/29520
6014NREE71900 ACE/HCP4A1318K+H31823160-2CS5/VT143FLW68/2,5ZA
NJ2308EG15NNU 4944 B/SPW336003-2RSLTN9/HC5C3WTNCF 2340 ECJB/PEX7E-HVS50X62X12/3AS
EX205-1630307RJ2/Q7026 ACD/P4AL6305-2RS1NJ1017
EX309G2TUWK 3/4 LTHRC3168MGEH20CSE21302
USPG205BSA 306 CG-2RZNJ 2209 ECPK55x60x304T-28137/28317
NUP209ENRG15HH 953749/710C2209TN9FY 45 TF/VA228EC-6202ZZ
EC12625.S02.H206NJ 214 ECJ315824PCZ 2012 E7409BG
R160.02BTM 120 ATN9/P4CDBK17x21x13SIQG25ES3RCS3615
NU318EG15N 322 ECPN 1022 KTNHA/HC5SPWBB1-8708-2RZ7203
UKT213HSC80ES6220-2RS1315071 A7913UCG/GNP4
USPLE210VKHB 2285SS7207 ACD/HCP4A22326 CCJA/W33VA406RN4022
ESPAE20132234J2/DFPF 20 TRGEZM 014 ESMR243316
US21151424MBT1B 332541AB/Q71913 CE/P4AH1UCS311D1
AB44077S01GEZM 108 ESX-2LSBB1-30964T-26882T/2682222310C
R155.67440536NJ 2211 ECP7910EE221027D/221575/221576D
LUCR 8-2LSPCZ 1414 M6218N - DCL1616
- SYNT 45 FTSS7207 ACD/P4A - -
- W 608 R-2Z7216 BEP - -
- - 6356 M - -
- - N 204 ECP - -
- - 7016 ACB/HCP4AL - -

22232 CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing - 160x290x80Product: 22232 CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 160x290x80 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTDSpherical Roller Bearing 22232 CA W33 160x290x80 mmSpherical Roller Bearing 22232-CA-W33 160x290x80 mm > good value | wear-resistant ∗ excellent compensation of misalignment > Inform yourself here!

NU2232 Cylindrical Roller Bearing 160x290x80 CylindricalNU2232 Cylindrical Roller BearingOne Bearing NU2232 Cylindrical Roller Bearing and Removable Inner Ring. this is a popular size that could be used in many Self aligning roller bearing 22232-EK-FAG - 160x290x80 mmSelf aligning roller bearing 22232-EK-FAG , dim : Ø int. 160 x Ø ext. 290 x th. 80 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years